Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności SP 29

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr  Nr 29 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp29.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do sp29.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Można korzystać z przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz ze zwiększenia lub zmniejszenia czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp29.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Migas  adres poczty elektronicznej sekretariat@sp29.gliwice.eu  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2342546. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp29.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp29.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach powina zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr  w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 29  w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 29  w Gliwicach, budynek przy ulicy Staromiejskiej 24
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla petentów  dostępne są 2 wejścia:
a) od ulicy Staromiejskiej (główne) – na co dzień wyłączone z użytkowania,  nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
b) od ulicy Zacisze przez podwórze szkolne na poziomie terenu, drzwi otwierane mechanicznie z samozamykaczem - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
Informacja główna (Sekretariat) znajduje się na parterze jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
2. Dostępność korytarzy, schodów . Brak dostępności  dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy,  pomieszczenia nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
a)  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne oraz pracownik portierni znajdującej się w  budynku głównym szkoły  od ul. Zacisze. 
b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni oraz tel 32 2342546, email sekretariat@sp29.gliwice.eu .
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego
Szkoła Podstawowa nr 29  w Gliwicach, budynek kontenerowy  przy ulicy Zacisze
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla petentów dostępne  jest jedno wejście  przez podwórze szkolne.  Przed wejściem znajduje się osiem schodów , po obu stronach schodów zamontowane są barierki. Wejście nie  posiada podjazdu,  niedostosowane jest  dla osób niepełnosprawnych.

Pkt 2-6 jak w przypadku budynku głównego.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Migas
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:14:08
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Migas
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:14:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2020-09-17 10:32:44
2Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2020-09-17 10:38:11
3Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2020-09-21 09:23:29
4Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2021-03-22 12:51:37
5Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2021-03-22 13:49:57
6Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2021-03-23 10:34:38
7Modyfikacja stronyKatarzyna Migas2021-03-23 10:42:49
8Modyfikacja strony dodano raportKatarzyna Migas2021-03-30 12:36:29
9Modyfikacja strony dodano raportKatarzyna Migas2021-03-30 12:38:06
10Modyfikacja strony dodano raportKatarzyna Migas2021-04-01 08:53:21
11Modyfikacja strony dodano raportKatarzyna Migas2021-04-09 11:11:42